piątek, 18 maja 2012

lekcja 4- zadawanie pytania- ''Kto to jest''?


Dzisiaj nauczę Cię zadawać pytanie "Kto to jest" i odpowiadać na nie.

Oprócz tego poznasz:
- odmianę czasownika być (être)
- zaimki osobowe w funkcji podmiotu
- nazwy niektórych zawodów

I. Qui est-ce?

Na pytanie:

Qui est-ce? Kto to jest?

Odpowiadamy:

C'est Anne. (To Anna)
lub
Voilà Anne (Oto Anna)

C'est... To jest...
voilà... Oto...


II. Czasownik być (être)

être (być)

je suis (ja jestem)
tu es (ty jesteś)
il est (on jest)
elle est (ona jest)

nous sommes (my jesteśmy)
vous êtes (wy jesteście)
ils sont (oni są)
elles sont (one są)


Uwaga:

W języku francuskim, w przeciwieństwie do polskiego, zawsze używamy zaimka osobowego w funkcji podmiotu:

Zaimki osobowe w funkcji podmiotu:

Je (ja)
tu (ty)
il (on)
elle (ona)
nous (my)
vous (wy)
ils (oni)
elles (one)


III. Zawód (LA PROFESSION)

- Vous êtes médecin?
(Pan jest lekarzem?)

- Non, je suis informaticien.
(Nie, jestem informatykiem)

- Pierre est journaliste?
(Piotr jest dziennikarzem?)
- Oui, il est journaliste.
(Tak, on jest dziennikarzem)


Ale:

C'est un acteur (To jest aktor)
C'est une actrice (To jest aktorka)


IV. Nazwy niektórych zawodów w języku francuskim:

un artiste (artysta)
une artiste (artystka)

un boulanger (piekarz)
une boulangère

un charpentier (cieśla)

un caissier (kasjer)
une caissière (kasjerka)

un dentiste (dentysta)
une dentiste (dentystka)

un médecin (lekarz)

un employé (pracownik)
une employée (pracownica)

un ingénieur (inżynier)

un pompier (strażak)

un avocat (adwokat)
une avocate

un mécanicien (mechanik)

un peintre (malarz)

un étudiant (student)
une étudiante (studentka)

un serveur (kelner)
une serveuse (kelnerka)


Ćwiczenia:

I. Wstaw odpowiednią formę czasownika être

1. Pierre ... médecin? Oui, il ... médecin.
2. C'... un employé.
3. Je ... ingénieur. Pierre ... avocat.
4. Tu ... pompier? Non, je ... mécanicien.
5. Anne ... avocate
6. Nous ... étudiants
7. Anne et Monique ... étudiantes.
8. Vous ... serveur?
9. Je ... dentiste. Elle ... dentiste aussi.
10. Tu ... informaticien? Oui, je ... informaticien.


II. Wstaw odpowiedni zaimek osobowy.

1. ... sont médecins? Non, ...sont informaticiens.
2. ......est journaliste? Oui,...... est journaliste.
3. ...es charpentier? Non,....... suis mécanicien.
4. ...êtes caissière? Non, ... suis coiffeuse.
5. ......sommes dentistes. .....est dentiste aussi.


III. Wpisz nazwę zawodu rodzaju żeńskiego wg wzoru:

Il est boulanger. Elle est boulangère.

1. Il est artiste. Elle est.....
2. Il est caissier. Elle est ...
3. Il est avocat . Elle est ...
4. Il est étudiant. Elle est ...
5. Il est dentiste. Elle est....
6. Il est serveur. Elle est ...


IV. Przetłumacz podane zdania na język francuski.

1. Kto to jest? To jest Piotr. On jest adwokatem.
2. Kto to jest? To Anna. Ona jest dentystką.
3. My jesteśmy studentami.
4. Pan jest mechanikiem? Nie, jestem cieślą.
5. Kto to jest? To kelner.
6. To dentysta.
7. To jest aktor i aktorka.
8. Kto to jest? To Anna. Ona jest aktorką.
9. Oto Monika i Anna. One są studentkami.
10. Jesteście lekarzami? Tak, jesteśmy lekarzami.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz